Qustuntiniyah ki Hadees ki asal kyaa hai?

Qustuntiniyah ki Hadees ki asal kyaa hai?   

Alim aur Aalam (ARY Digital)